Reglementen & Statuten

Huishoudelijk Reglement Tourclub Limmen vastgesteld algemene ledenvergadering 16-11-2012

1. Communicatie

De Tourclub kent geen papieren clubblad, maar een website: www.tourclublimmen.nl. Programma, verslagen van evenementen, foto’s, informatie, mededelingen, aankondigingen, verslagen van vergaderingen en uitnodigingen worden via de website en/of emails (nieuwsbrieven) ter kennis van de leden gebracht.

2. Gedrag tijdens ritten door Tourclub Limmen georganiseerd

  1. Veiligheid tijdens het fietsen staat bij ons bovenaan. Wij beoefenen onze sport op de openbare weg. Dat betekent dat wij ons naar andere weggebruikers verantwoordelijk moeten gedragen. En natuurlijk ook naar elkaar. Grote groepen vormen een gevaar voor ons fietsers zelf en voor overige weggebruikers. Zodra een groep meer dan 20 deelnemers telt, wordt deze gesplitst en rijdt de 2e groep of een andere route of vertrekt iets later. Altijd, ook als de grens met slechts 1 wordt overschreden.
  2. Wij houden ons tijdens de ritten aan de verkeersregels zoals opgenomen in de Wegenverkeerswet.
  3. Het dragen van een valhelm is verplicht. Als je je valhelm bent vergeten, dan fiets je niet mee.
  4. Ieder is verplicht om actief te waarschuwen bij gevaarlijke situaties.
  5. Bij pech of als een lid het tempo niet kan bijhouden, wordt deze na overleg naar huis vergezeld door minstens een ander lid.
  6. Als iemand de groep wil verlaten dient hij of zij dat duidelijk te melden aan andere groepsleden.
  7. Nieuwe leden worden geacht clubkleding, minimaal het clubshirt, te bestellen.
  8. Leden dragen in principe het clubshirt tijdens de door de Tourclub georganiseerde tochten.
  9. Alle leden kunnen leden die zich niet houden aan bovenstaande gedragsregels hierop aanspreken.

3.Schade en aansprakelijkheid.

Ieder lid wordt geacht WA verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid voor schade aan derden. Bij schade door valpartijen is een lid verplicht om zich in te spannen bij de schaderegeling door zijn verzekeringsmaatschappij

4. Contributie en inning.

De contributie wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Contributie wordt jaarlijks geïnd door middel van een eenmalige afschrijving.

5. Clubactiviteiten.

Tijdens de algemene ledenvergadering presenteert het bestuur een begroting met activiteitenplan en kosten en legt dit ter goedkeuring voor aan de leden.

Statuten:  statuten TCL